Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stožer civilne zaštite Općine Orebić poziva građane da se pridržavaju mjera zdravstvenog nadzora i samoizolacije koje su na snazi od jučer odlukom Ministarstva zdravstva.

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine '', broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (''Narodne novine'', broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst), a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020.g, preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko- neretvanske županije načelnik Općine Orebić donosi

Preporuka svim građankama i građanima s područja općine Orebić pažljivo slijedite upute Stožera civilne zaštite općine Orebić koji će izdavati preporuke po uputuma epidemiologa i infektologa te županijskog Stožera civilne zaštite kako nebismo ugrozili sebe ili svoje najbliže i kako bismo kroz ovaj proces koji je vrlo ozbiljan, prošli sa što manje neželjenih situacija.

Stožer civilne zaštite Općine Orebić aktivno djeluje sukladno zakonskim obavezama i potrebama na terenu - prati situaciju u vezi s opasnošću od epidemije novog koronavirusa COVID-19 (SARS—CoV-2), te je u kontinuiranom kontaktu s nadležnim županijskim i nacionalnim tijelima. U slučaju potrebe pravodobno ćemo reagirati konkretnim mjerama na području općine Orebić.