Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 01 Ožujak 2022 11:53

Poziv na javni uvid izlaganja geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvstanih cesta-ulica u naselju Orebić i Kučište

Na temelju Zakona o cestama (“Narodne novine” br:84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14), članka 61.Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine” br:16/07,152/08,124/10,56/13,12 1/16 i 09/17) i članka 81.Pravilnika o parcelacijskim i drugim
geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br:86/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta — ulica , objavljuje POZIV
NA JAVNI UVID IZLAGANJA GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA-ULICA U NASELJU OREBIĆ I KUČIŠTE

u svrhu usklađivanja katastarskog i zemIjišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem na terenu nerazvrstanih cesta na predjelu katastarskih općine KO Orebić i KO Kučište u naseljima Orebić i Kučište. Pozivaju se stvarni nosioci prava na javni uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta - ulica koje je izradila tvJka “Moja površina”d.o.o. iz Zagreba , na katastarskim česticama na na kojima su izvedene nerazvrstane ceste - ulice i česticama koje neposredno graniče s nerazvrstanim cestama -ulicama:
1. Hrvatske Mladeži , naselje Orebić , kat.čest. 2853 KO Orebić .
2. Ulica Kučište , kat.čest. 2672/1 KO Kučište , od k.br. 30.do k.br. 183.
3. Ulica Kučište , kat.čest. 2534/15 KO Kučište , od k.br.184.do k.br.194.
Uvidu u geodetske elaborate izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi punomoćnici. Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja održat ce se dana 23. ožujka 2022.g.(srijeda) u općinskoj dvorani , Obala pomoraca 24, u vremenu od 09,00h -12,00 h.

Klasa: 936-02/18-01/01
Ur.broj:2138/03-03-18-27
Orebić, 15.veIjače 2022.

Pročelnica: Ines Vlahović Cibilić,dipI.iur.