Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 01 Ožujak 2022 12:12

Javni poziv na izlaganje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 67, 74 i 75 Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br: 59/18 ), Jedinstveni upravni odjel Opéine Orebid kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora — nogometnih igraIišta objavljuje JAVNI POZIV
svim nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemIjištem ( u nastavku: nositelji stvarnih prava ) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE, zemIjište za sport i rekreaciju - nogometna igraIišta na području Općine Orebić u KO Orebić, KO Lovište, KO Potomje, KO Kuna Pelješka, KO 0skorušno i KO Trstenik a u svrhu evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemIjišnu knjigu.

Evidentiranje ce se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”br: 68/18,110/18 i 32/20) temeljem kojih se komunalna infrastruktura evidentira u katastar i upisuje u zemIjišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Orebić. Geodetske elaborate izradila je tvrtka “Moja površina”d.o.o. za geodetsko-katastarske poslove iz Zagreba, Belinin put 7, ovIašteni inženjer geodezije Sonja Žerjav Kranjčić .
1.Geodetski elaborat , igralište u naselju Orebić , kat.čest.zem.942/1 KO Orebić .
2.Geodetski elaborat , igralište u naselju Lovište , kat.čest.zem. 1545/12 KO Nakovanj.
3.Geodetski elaborat , igralište u naselju Trstenik , kat.čest.zem. 844/2 KO Trstenik.
4.Geodetski elaborat, igralište u naselju Potomje , kat.čest.zem. 298/2, 298/3, 299, 300/1, 300/2, 301/4, 301/6, 304/2, 305/5, 305/7, 308/3, 308/4, 309/4, 328/2, 329/2, 4950/2, 4952/2, 4953/3, 4954, 4955/1, 4955/2, 4956/1, 4956/2, 4957, 4958/3, 4958/4, 4959/1, 4959/2, 4960, 4961, 4962, 4963/1, 4963/2, 4963/3, 4964/1, 4964/2, 4965/1, 4965/2, 4965/3, 4966, 4967, 4973/3 i 4973/4 sve KO Potomje .
5.Geodetski elaborat , igralište u naselju Kuna Pelješka , kat.čest.zem. 854/2, 855/4, 855/5, 863, 864/3, 1044/2, 1051, 1052/3, 1055/3, 1055/4, 1056/2, 1060/2, 1077/2, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 3853/3 i 3874/2 sve KO Kuna Pelješka .
6.Geodetski elaborat, igralište u naselju Oskorušno , kat.čest.zem. 993/3, 995/3, 996/3, 997/4, 998/4, 1000/3, 1001/3, 1002, 1003, 1004, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1007, 1008, 1009, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019, 1021, 1026/2, 1029/2, 1030/3, 1031/1, 1031/2, 1032/3, 1033/2, 1035/3, 1035/4, 7535/2 i 7670/2 sve KO Oskorušno.
Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi punomoćnici.Javno izlaganje i uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja, održat će se dana 23. ožujka 2022.g.(srijeda) u općinskoj dvorani , Obala pomoraca 24 , u vremenu od 09,00h -12,00h

Klasa: 936-02/22-0/02 Ur.broj: 2138/03-05-22-04
Orebić, 15.veljače 2022.

Pročelnica: Ines Vlahović Cibilić,dipI.iur.