Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 02 Listopad 2015 14:28

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ U 2016. GODINI

1.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga na području općine Orebić koji će se financirati iz proračuna općine Orebić u 2016. godini.

2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000,00 kn do najviše 140.000,00 kn.

 

Programi ili projekti udruga u kulturi u Općini Orebić obuhvaćaju područja:

1.  Kultura

1.1. Likovna umjetnost (organizacija likovnih kolonija i/ili likovih radionica)

1.2. Muzejsko-galerijska djelatnost (organizacija izložbi i drugih muzejskih manifestacija; radionice, predavanja)

1.3. Glazba, glazbeno-scenska i plesna umjetnost (organizacija koncerata, glazbenih festivala i manifestacija, organizacija plasnih festivala i manifestacija, organizacija i gostovanje mjuzikla)

1.4. Dramska umjetnost i kazališni amaterizam (organizacija amaterskih kazališnih predstava, gostovanje amaterskih kazališnih skupina, organizaciju i gostovanje kazališnih skupina, organizaciju kazališnih manifestacija)

1.5. Knjiga i nakladništvo (programe promocije knjige i čitalaštva, programe edukacije o kulturi knjige, radionice o nakladništvu i knjizi, potpore za tisak knjiga od važnosti za općinu Orebić, potpore za recenziju publikacija od važnosti za općinu Orebić)

1.6. Zaštita kulturne baštine (radionice o kulturnoj baštini općine Orebić, edukacija o kulturnoj baštini općine Orebić, folklorne manifestacije)

1.7. Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture (stručne radionice o baštini općine Orebić, znanstvene skupove koji su od značaja za općinu Orebić, strukovne manifestacije od značaja za općinu Orebić).

 

2. Sport

2.1. Potpora sportskim manifestacijama

2.2. Potpora djelovanju sportskih klubova

2.3. Nabava nove i održavanje postojeće opreme te održavanje sportskih objekata na području općine Orebić.

 

3. Tehnička kultura

3.1. Programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja različitih dobnih skupina za stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, različite discipline modelarstva i maketarstva, automodelarstvo, fotografija, film, video tehničke discipline na vodi, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode udruge tehničke kulture na području općine Orebić.

3.2. Poticanje i promidžba tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija

a) organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjacanjima i smotrama, izložbama, utrkama i ostalim manifestacijama.

b) dodjela godišnjih i drugih nagrada u tehničkoj kulturi

c) informativna i nakladnička djelatnost subjekata tehničke kulture

d) nabava stručne literature

3.3. Nabavu nove i održavanje postojeće opreme te održavnje objekata tehničke kulture na području općine Orebić.

 

4. Ekologija i zaštita okoliša

4.1. Programi obilježavanja značajnih datuma (do 15 000 kn po programu):

Svjetski dan voda – 22.3.

Dan planate Zemlja – 22.4.

Dan zaštite prirpde u Republici Hrvatskoj – 22.5.

Svjetski dan zaštite okoliša – 5.6.

Dan zaštite ozonskog omotača – 16.9.

Mađunarodni dan urbanizma – 8.11.

 

4.2. Programi edukacije svih dobnih skupina mještana općine Orebić iz područja ekologije, održivog razvoja i zaštite prirode i okoliša.

4.3. Neovisni programi i projekti udruga od naročite važnosti za općinu Orebić iz domene ekologije, održivog razvitka i zaštite prirode i okoliša.

 

5. Civilno društvo

5.1. Programi edukacije svih dobnih skupina mještana općine Orebić iz područja zaštite prava.

5.2. Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskih obitelji i socijalno ugroženih obitelji

5.3. Projekti usmjereni jačanju roditeljskih kompetencija

5.4. Projekti usmjereni prevenciji i borbi protiv nasilja nad djecom, mladima, ženama i nacionalnim manjinama.

5.5. Građanske inicijative koje potiču aktivizam, poboljšavaju kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici.

 

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Uvjeti Natječaja za prijavu programa/projekta su:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija (RNO Registar);

2. udruga može na Natječaj prijaviti najviše tri (3) programa/projakata;

3. prvođenje programa/projekta ne smije trajati dulje od 12 mjeseci;

4. program/projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen;

5. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna, proračuna Turističke zajednice Općine Orebić ili proračuna Općine Orebić;

6. da odgovorna osoba udruge nije kažnjavana u kaznenom postupku;

7. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

8. da udruga nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;

9. prijava na Natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Natječajem.

Udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima na mogu ostvariti financijsku potporu iz proračuna općine Orebić na ovom natječaju.

 

4. SADRŽAJ PRIJAVE NA NATJEČAJ

4.1. Obvezni dio prijave su:

1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa/projekta;

2. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna prorama/projekta;

3. izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske i izvorniku ili preslici;

4. preslike financijskih izvještaja za udruge koje su registrirane pri Ministarstvu financija prije 2014:

a) obveznike dvojnog knjigovodstva – presliku godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. s potvrdom o prijemu Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, u pisanom obliku i to:

Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu PR-RAS-NPF

Bilancu na Obrascu BIL-NPF

Bilješke

a) obveznike jednostavnog knjigovodstva – Odluku o nesastavljanju financijskih izvještaja usvojenu od upravljačkog tijela udruge u izvorniku ili preslici te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2014, odnosno izvješće o utrošku doznačenih sredstava Općine Orebić za 2014. i tijekom 2015. godine

5. potpisane izjave vezane uz uvjete iz točke 3 Natječaja pod točkama 5. i 6.

4.2. Neobavezni dio prijave

Materijali o prezentaciji rada udruge – izvještaj o radu Udruge u prethodnoj godini, isječci iz novina, brošuri, publikacije i slično (najviše pet stranica).

Životopis voditelja programa/projekata s naznačenim datunom i potpisom;

4.3. Zaprimljeni prijedlozi programa/projekata sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

 

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa/projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4.1. ovoga natječaja.

Udruge svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima, ispunjenim na pisaćem stroju ili računalu, prema na njima istaknutim uputama.

Udruga mora odgovoriti na sva pitanja iz obrazca.

Obrasci za dostavljanje prijave programa/projekata za financijsku potporu za projekte i programe udruga iz sredstava proračuna Općine Orebić u 2016. godini mogu se dobiti:

na web stranici Općine Orebić www.orebic.hr

u Općini Orebić

Naputak za dostavljanje prijave programa/projekata za financijsku potporu za projekte i programe udruga iz sredstava proračuna Općine Orebić u 2016. godini može se dobiti:

u Općini Orebić

 

6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 15 dana od dana objave Natječaja, zaključno do 17. 10. 2015. godine.

Prijavu na Natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA OPĆINE OREBIĆ“ na adresu:

 

OPĆINA OREBIĆ

Obala pomoraca 24

20250 OREBIĆ

Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom na navedenu adresu ili u ured načelnika na istoj adresi.

 

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Natječaj koja:

je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava;

na zadovoljava uvijete Natječaja iz točke 3. ovog natjačaja;

je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;

u Obrascu za prijavu programa/projekta ne sadrži odgovore na pitanja;

u Obrascu proračuna programa/projekta ne sadrži sve tražene podatke.

 

8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA/PROJEKATA

Kriteriji za odabir programa/projekata su:

kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta;

kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta udruge;

neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;

realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta;

visina udjela vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provedbi prijavljenog programa/projekta;

održivost programa/projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge koje su prethodno uspješno realizirale programe/projekte koje su financirane na europskoj, državnoj ili županijskoj razini, odosno prednost imaju udruge koje svoje programe financiraju i iz drugih izvora.

 

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

Načelnik Općine Orebić zaključkom odlučuje o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici općine Orebić www.orebic.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijske potpore i visini financijske potpore.

 

10. NAČIN FINANCIRANJA

Financijska sredstva će se doznačavati po pisanom zahtjevu udruge prije i tijekom provedbe programa/projekta do odbrenog iznosa.

Udruga je dužna dostaviti financijsko izvješće, dokaze i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima.

 

1.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga na području općine Orebić koji će se financirati iz proračuna općine Orebić u 2016. godini.

2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000,00 kn do najviše 140.000,00 kn.

Programi ili projekti udruga u kulturi u Općini Orebić obuhvaćaju područja:

1.  Kultura

1.1. Likovna umjetnost (organizacija likovnih kolonija i/ili likovih radionica)

1.2. Muzejsko-galerijska djelatnost (organizacija izložbi i drugih muzejskih manifestacija; radionice, predavanja)

1.3. Glazba, glazbeno-scenska i plesna umjetnost (organizacija koncerata, glazbenih festivala i manifestacija, organizacija plasnih festivala i manifestacija, organizacija i gostovanje mjuzikla)

1.4. Dramska umjetnost i kazališni amaterizam (organizacija amaterskih kazališnih predstava, gostovanje amaterskih kazališnih skupina, organizaciju i gostovanje kazališnih skupina, organizaciju kazališnih manifestacija)

1.5. Knjiga i nakladništvo (programe promocije knjige i čitalaštva, programe edukacije o kulturi knjige, radionice o nakladništvu i knjizi, potpore za tisak knjiga od važnosti za općinu Orebić, potpore za recenziju publikacija od važnosti za općinu Orebić)

1.6. Zaštita kulturne baštine (radionice o kulturnoj baštini općine Orebić, edukacija o kulturnoj baštini općine Orebić, folklorne manifestacije)

1.7. Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture (stručne radionice o baštini općine Orebić, znanstvene skupove koji su od značaja za općinu Orebić, strukovne manifestacije od značaja za općinu Orebić).

2. Sport

2.1. Potpora sportskim manifestacijama

2.2. Potpora djelovanju sportskih klubova

2.3. Nabava nove i održavanje postojeće opreme te održavanje sportskih objekata na području općine Orebić.

3. Tehnička kultura

3.1. Programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja različitih dobnih skupina za stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, različite discipline modelarstva i maketarstva, automodelarstvo, fotografija, film, video tehničke discipline na vodi, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode udruge tehničke kulture na području općine Orebić.

3.2. Poticanje i promidžba tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija

a) organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjacanjima i smotrama, izložbama, utrkama i ostalim manifestacijama.

b) dodjela godišnjih i drugih nagrada u tehničkoj kulturi

c) informativna i nakladnička djelatnost subjekata tehničke kulture

d) nabava stručne literature

3.3. Nabavu nove i održavanje postojeće opreme te održavnje objekata tehničke kulture na području općine Orebić.

4. Ekologija i zaštita okoliša

4.1. Programi obilježavanja značajnih datuma (do 15 000 kn po programu):

·                    Svjetski dan voda – 22.3.

·                    Dan planate Zemlja – 22.4.

·                    Dan zaštite prirpde u Republici Hrvatskoj – 22.5.

·                    Svjetski dan zaštite okoliša – 5.6.

·                    Dan zaštite ozonskog omotača – 16.9.

·                    Mađunarodni dan urbanizma – 8.11.

4.2. Programi edukacije svih dobnih skupina mještana općine Orebić iz područja ekologije, održivog razvoja i zaštite prirode i okoliša.

4.3. Neovisni programi i projekti udruga od naročite važnosti za općinu Orebić iz domene ekologije, održivog razvitka i zaštite prirode i okoliša.

5. Civilno društvo

5.1. Programi edukacije svih dobnih skupina mještana općine Orebić iz područja zaštite prava.

5.2. Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskih obitelji i socijalno ugroženih obitelji

5.3. Projekti usmjereni jačanju roditeljskih kompetencija

5.4. Projekti usmjereni prevenciji i borbi protiv nasilja nad djecom, mladima, ženama i nacionalnim manjinama.

5.5. Građanske inicijative koje potiču aktivizam, poboljšavaju kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Uvjeti Natječaja za prijavu programa/projekta su:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija (RNO Registar);

2. udruga može na Natječaj prijaviti najviše tri (3) programa/projakata;

3. prvođenje programa/projekta ne smije trajati dulje od 12 mjeseci;

4. program/projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen;

5. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna, proračuna Turističke zajednice Općine Orebić ili proračuna Općine Orebić;

6. da odgovorna osoba udruge nije kažnjavana u kaznenom postupku;

7. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

8. da udruga nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;

9. prijava na Natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Natječajem.

Udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima na mogu ostvariti financijsku potporu iz proračuna općine Orebić na ovom natječaju.

4. SADRŽAJ PRIJAVE NA NATJEČAJ

4.1. Obvezni dio prijave su:

1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa/projekta;

2. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna prorama/projekta;

3. izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske i izvorniku ili preslici;

4. preslike financijskih izvještaja za udruge koje su registrirane pri Ministarstvu financija prije 2014:

a)                 obveznike dvojnog knjigovodstva – presliku godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. s potvrdom o prijemu Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, u pisanom obliku i to:

·                    Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu PR-RAS-NPF

·                    Bilancu na Obrascu BIL-NPF

·                    Bilješke

a)                 obveznike jednostavnog knjigovodstva – Odluku o nesastavljanju financijskih izvještaja usvojenu od upravljačkog tijela udruge u izvorniku ili preslici te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2014, odnosno izvješće o utrošku doznačenih sredstava Općine Orebić za 2014. i tijekom 2015. godine

5. potpisane izjave vezane uz uvjete iz točke 3 Natječaja pod točkama 5. i 6.

4.2. Neobavezni dio prijave

Materijali o prezentaciji rada udruge – izvještaj o radu Udruge u prethodnoj godini, isječci iz novina, brošuri, publikacije i slično (najviše pet stranica).

Životopis voditelja programa/projekata s naznačenim datunom i potpisom;

4.3. Zaprimljeni prijedlozi programa/projekata sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa/projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4.1. ovoga natječaja.

Udruge svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima, ispunjenim na pisaćem stroju ili računalu, prema na njima istaknutim uputama.

Udruga mora odgovoriti na sva pitanja iz obrazca.

Obrasci za dostavljanje prijave programa/projekata za financijsku potporu za projekte i programe udruga iz sredstava proračuna Općine Orebić u 2016. godini mogu se dobiti:

·                    na web stranici Općine Orebić www.orebic.hr

·                    u Općini Orebić

Naputak za dostavljanje prijave programa/projekata za financijsku potporu za projekte i programe udruga iz sredstava proračuna Općine Orebić u 2016. godini može se dobiti:

          u Općini Orebić

 

6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 15 dana od dana objave Natječaja, zaključno do 17. 10. 2015. godine.

Prijavu na Natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA OPĆINE OREBIĆ“ na adresu:

OPĆINA OREBIĆ

Obala pomoraca 24

20250 OREBIĆ

Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom na navedenu adresu ili u ured načelnika na istoj adresi.

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Natječaj koja:

·                    je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava;

·                    na zadovoljava uvijete Natječaja iz točke 3. ovog natjačaja;

·                    je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;

·                    u Obrascu za prijavu programa/projekta ne sadrži odgovore na pitanja;

·                    u Obrascu proračuna programa/projekta ne sadrži sve tražene podatke.

8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA/PROJEKATA

Kriteriji za odabir programa/projekata su:

·                    kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta;

·                    kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta udruge;

·                    neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;

·                    realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta;

·                    visina udjela vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provedbi prijavljenog programa/projekta;

·                    održivost programa/projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge koje su prethodno uspješno realizirale programe/projekte koje su financirane na europskoj, državnoj ili županijskoj razini, odosno prednost imaju udruge koje svoje programe financiraju i iz drugih izvora.

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

Načelnik Općine Orebić zaključkom odlučuje o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici općine Orebić www.orebic.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijske potpore i visini financijske potpore.

10. NAČIN FINANCIRANJA

Financijska sredstva će se doznačavati po pisanom zahtjevu udruge prije i tijekom provedbe programa/projekta do odbrenog iznosa.

Udruga je dužna dostaviti financijsko izvješće, dokaze i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima.