Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 06 Ožujak 2022 19:11

Javni poziv za predlaganje programa udruga za izdavačku djelatnost

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za izdavačku djelatnost

 

Članak 1.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba općine Orebić i Godišnjem planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za općinu Orebić koje provode udruge raspisuje se javni poziv za financiranje programa udruga:
Za izdavačku djelatnost kroz:
- Podrške za sufinanciranje projekata financiranih iz drugih izvora (ministarstava, fondova EU, drugi domaći ili strani donatori).

Članak 2.

Ukupno planirana sredstva koja će se raspodijeliti prijaviteljima za projekte koji udovolje uvjetima i kriterijima iznosi 10.000,00 kuna.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kn a najveći iznos po pojedinačnom projektu je 5.000,00 kn.

Članak 3.

Pravo podnošenja prijava imaju:
- Registrirane udruge sa sjedištem na području Općine ili im je sjedište izvan Općine ali djeluju na području Općine u području kulture.
Iznimno se mogu prijaviti i udruge koje su registrirane i sa sjedištem izvan Općine ako se utvrdi da njihov program ima značaj i doprinos za Općinu.

Članak 4.

Uvjeti koje prijavitelji moraju ispuniti za financiranje programa i projekata iz članka 1. ovog poziva su:
- Da su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
- Da su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
- Da su svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladili s odredbama zakona na temelju kojeg je organizacija osnovana, a osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu;
- Da su se svojim statutom (ili drugim temeljim aktom) opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- Da nemaju dugovanja javnih davanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza RH kao i davanja prema proračunu Općine;
- Da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- Da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa,
- Da imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
- Da uredno predaju sva izvješća Općini i drugim nadležnim institucijama.

Članak 5.
Javni poziv s potrebnom dokumentacijom objavljuje se na službenoj stranici općine Orebić www.orebic.hr , na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH.
Rok za podnošenje prijedloga Programa za izdavačku djelatnost je 30 dana od dana objave, ili do iskorištenja sredstava, a najdulje do 31. listopada 2022.

Članak 6.

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrazac opisa programa ili projekta
4. obrazac proračuna programa ili projekta
5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. izjavu o nekažnjavanju
7. obrasce za izvještavanje o provedbi programa/projekta u prethodnoj godini
Sva dokumentacija za javni poziv po svom obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i Pravilnika.
Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom obliku u izvorniku.
Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom.
Dokumentacija za prijavu šalje se preporučeno poštom ili osobno na adresu Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programa udruga za izdavačku djelatnost“ NE OTVARATI.

Članak 7.

Po isteku roka za dostavu prijedloga Programa provodi se administrativna kontrola prijava, u roku od 8 (osam) dana od isteka roka i donosi se odluka kojom će se utvrditi koje prijave su ispunile formalne uvjete. Prijave koje su ispunile formalne uvjete idu na ocjenjivanje a koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nepravodobne prijave se odbacuju.
Na odluku o odbacivanju prijava može se izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

Članak 8.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, u roku od 60 dana od zadnjeg dana za dostavu prijava, te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava, a odluku o odobravanju donosi općinski načelnik.
Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Općine.
Prijavitelji kojima nisu odobrena sredstva mogu izvršiti uvid u ocjenu njihove prijave i ukoliko nisu zadovoljni odlukom mogu uložiti prigovor, u roku od 8 (osam) dana od objave odluke. Odluku po prigovoru donosi općinski načelnik.

Članak 9.

S prijaviteljima za čije programe se donese odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se ugovor o korištenju sredstava za provedbu programa.

Klasa:612-10/22-01/01
Urbroj:2138/03-05-22-01
Orebić, 08. veljače 2022.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić v.r.

 

Cjelovit dokument možete preuzeti ovdje:

A obrasce natječaja, u PDF obliku za ispis i MS Word obliku za uređivanje na računalu - ovdje: