Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 07 Siječanj 2019 17:07

Javno savjetovanje - Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 21. studenoga 2018. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. Člankom 17. Izmjena i dopuna Zakona izmijenjen je članak 57. Zakona na način da je dana ovlast predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. Istim člankom propisano je da se odluka predstavničkog tijela može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjivati se od 01. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke.

 

Nadalje, u prijelaznim i završnim odredbama Zakona, u članku 30. propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 57. Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. a ako predstavničko tijelo ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Nacrtom prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu predloženo je da se visina paušalnog poreza ne mijenja već da ostane u dosadašnjoj visini.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 15. siječnja 2019. godine.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 15. siječnja 2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Aktualno:

Sve novosti