Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 31 Listopad 2023 21:33

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, Općina Orebić provodi javno savjetovanje na nacrt prijedloga Odluke.

Člankom 13. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) propisano je da se godišnjim dohotkom smatra ukupni iznos, između ostalog, dohotka od nesamostalnog rada koji porezni obveznik ostvari tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine). Na tako utvrđeni godišnji dohodak obračunava se godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada po stopama od 20% na poreznu osnovicu od 360.000,00 kuna odnosno od 30% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna (članak 19. Zakona).
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakonu o porezu na dohodak (NN 114/23) promijenila se visina porezne osnovice na koju se plaća porez na dohodak tako da se godišnji porez na dohodak plaća po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.
Istim izmjenama Zakona nadležnost za određivanje visine poreznih stopa dana je predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave na način da se može propisati niža stopa u granicama od 15% do 22% te više stope u granicama od 25% do 33%.
Općinski načelnik predlaže da stope budu jednake dosadašnjim stopama, prije izmjene Zakona.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti
ugrađeno u odredbe odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.
Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 30. studenoga 2023. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 130-01/23-01/02
Urbroj:2117-17-3-23-01

Nacrt prijedloga odluke možete preuzeti ispod članka: