Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 03 Ožujak 2022 19:41

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE OREBIĆ

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, i 129/05,125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članak 35. stavak 1. točka 4. propisuje kako predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a članak 53. istog Zakona da za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslove državne uprave prenijete na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) te da se ustrojstvo upravnih tijela uređuje općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Statut općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst, 02/20, 06/20-pročišćeni tekst, 03/21) u odredbama članaka 55., 56, i 57. uređuje upravna tijela Općine.

Budući su se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mijenjale od donošenja 2001. godine, sa kojim odredbama se usklađivao i Statut općine Orebić nužno je bilo uskladiti i Odluku o ustroju JUO sa Zakonom i Statutom.

Prijedlogom Odluke stavila bi se van snage Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Orebić (Sl. gl. 15/03) i njene novele (Sl. gl. 06/09).

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 03. ožujka do 03. travnja 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 03. travnja 2022. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrt Prijedloga Odluke možete preuzeti ispod članka:

Aktualno:

Sve novosti