Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 03 Veljača 2021 00:52

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UREĐENJU CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) u članku 5. propisao je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona i po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje promet na svom području. Budući je Zakon pretrpio niz promjena, a zbog potreba Općina je izradila elaborate o uređenju prometa u pojedinim naseljima, na koje je MUP dao suglasnost, uređenje prometa je trebalo uskladiti sa Zakonom i elaboratima što je rezultiralo ovakvim prijedlogom Odluke.

 

Prijedlogom Odluke stavile bi se van snage Odluka o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Orebić (Sl. gl. 02/06) i njene novele (Sl. gl. 07/09).

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Općine Orebić, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 15. veljače 2021. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 15. veljače 2021. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Aktualno:

Sve novosti