Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 10 Kolovoz 2022 13:15

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SPRJEČAVANJU ODBACIVANJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ

Nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić

(Službeni glasnik 02/22), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti i odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada iz članka 113. Zakona o gospodarenju otpadom.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 10. kolovoza do 09. rujna 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.
Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 09. rujna 2022. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Klasa: 363-02/22-01/09
Urbroj:2117-17-3-22-01