Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 19 Studeni 2019 13:12

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave usklađenja odluka s odredbama novog zakona pa tako i Odluke o komunalnom redu.


Dosadašnja Odluka o komunalnom redu Općine Orebić (Sl. gl. 01/97 – pročišćeni tekst, 12/02, 06/09) posljednji put je mijenjana i to u odnosu na izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2009. godine.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom redu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od objave do 30. studenoga 2019. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 30. studenoga 2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.