Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 03 Ožujak 2022 22:37

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM POVRŠINAMA

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 114/01, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst) u odredbi članka 35. propisuje da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Člankom 31 Statuta općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst, 02/20, 06/20-pročišćeni tekst, 03/21) propisane su ovlasti Općinskog vijeća za donošenje odluka o raspolaganju, upravljanju i korištenju stvarima u vlasništvu Općine.

Budući je osnovna Odluka o zakupu javnih površina donesena 2003. godine, usklađena sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2009. te još novelirana 2012. uslijed potreba koje su se pojavile u primjeni, valjalo je izmijeniti i dopuniti pojedine odredbe. Također je potrebno izraditi pročišćeni tekst Odluke.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 03. ožujka do 03. travnja 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 03. travnja 2022. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrt Prijedloga Odluke možete preuzeti ispod članka:

Aktualno:

Sve novosti