Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 02 Studeni 2023 10:37

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE OREBIĆ

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Proračuna, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Odlukom o lokalnim porezima Općine Orebić koja je donesena 7. kolovoza 2020. godine u članku 5. propisano je da se porez na kuću za odmor plaća u iznosu od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine. Novim izmjenama Zakona o lokalnim porezima propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Ovom Odlukom predlaže se povećanje poreza na kuće za odmor na 4,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Javno savjetovanje otvoreno je od 02. studenoga do 02. prosinca 2023. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.
Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 02. prosinca 2023. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 013-02/23-01/04
Urbroj:2117-17-3-23-01

Dokumente možete preuzeti ispod članka.