Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 03 Ožujak 2021 12:00

Upute i obavijesti kandidatima - referent – komunalni prometni redar

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je natječaj za radno mjesto:

 

Referent – komunalni prometni redar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, (40 sati tjedno).

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dana 24. veljače 2021.godine. Sukladno odredbama natječaja i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u nastavku se daju

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 • Opis poslova i zadaća:
  • Nadzire provedbu odluke o komunalnom redu, donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda, izdaje prekršajne naloge, naplaćuje kazne
  • Nadzire provedbu zakonskih i drugih propisa nad postupcima fizičkih i pravnih osoba u izvrđenju njihovih obveza utvrđenih aktima iz područja komunalnog gospodarstva, građevinske inspekcije i gospodarenja otpadom kao i provedbu ostalih odluka za koje je tim odlukama posebno ovlašten
  • Provodi mjere iz oblasti prometnog redarstva, nadzire promet u zoni zabrane prometovanja kao i na lokalnim cestama
  • Obavlja predradnje za donošenje akata iz nadležnosti komunalnog redarstva
  • Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika

Plaća:

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,20 i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Mjesto i vrijeme održavanja pismene provjere (testiranja) bit će objavljeno na web-stranici Općine Orebić (www.orebic.hr) i na oglasnoj ploči Općine, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na intervju će se telefonskim putem pozvati samo kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenoj provjeri (testiranju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje i provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova referenta – komunalno prometnog redara:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
 • Statut Općine Orebić (Sl. Gl. 02/20 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Odluka o komunalnom redu Općine Orebić (Sl. gl.11/19)
 • Zakon o održivom gospodrenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati te će se smatrati da nisu zadovoljili na testu.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 30. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su na pismenoj provjeri znanja dobili najmanje 15 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili pisani test, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv broj bodova je 20.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testu i intervjuu.

Povjerenstvo za izbor referenta komunalno prometnog redara dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić donosi rješenje o prijmu u službu, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju, u protivnom će se smatrati da nije zadovoljio uvjete natječaja.

Kandidat za referenta komunalno prometnog redara koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijemu.

Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijemu u službu.

Klasa:112-02/21-01/01
Urbroj: 2138/03-05-21-03
Orebić, 25. veljače 2021.

Predsjednica Povjerenstva
Nada Ivanković, dipl.iur