Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 16 Studeni 2013 18:43

Provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje višeg referenta naplate komunalne naknade - 20. studenog u Općini Orebić

20. studenoga 2013. u 10:00 sati provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje višeg referenta naplate komunalne naknade  na neodređeno vrijeme.

 Na temelju članka 19. i 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu na određeno vrijeme 14. studenoga 2013., daje

 

O B A V I J E S T

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za zapošljavanje višeg referenta naplate komunalne naknade na neodređeno vrijeme provesti će se

 

20. studenoga 2013. u 10,00 sati

u Općini Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić.

 

Provjera znanja i sposobnosti provest će se iz područja ustavnog uređenja RH, djelokruga, ustrojstva, načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uredskog poslovanja i sl.

Provjera znanja i sposobnosti provesti će se putem pisanog testiranja i provjere praktičnog rada.

 

Izvori za pripremu provjere su:

Ustav RH (NN 85/10- pročišćeni tekst),

  • Statut Općine Orebić (Sl. gl. O Orebić 2/13 objavljen na službenim stranicama Općine),
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13-pročišćeni tekst),
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09),
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13).

Viši referent naplate komunalne naknade - opis poslova prema Pravilniku:

  • Obavlja predradnje za donošenje akata iz nadležnosti odjeljka
  • Obavlja radnje do donošenja rješenja komunalne naknade, komunalnog doprinosa i priključka na komunalnu infrastrukturu, otprema ih, prati naplatu, izvršenje i prisilnu naplatu, vodi evidenciju i promjene obveznika
  • Obavlja radnje vezane uz donošenje rješenja naknade za uređenje voda u suradnji sa nadležnim institucijama, otprema ih, prati naplatu i evidenciju obveznika
  • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, pročelnika odnosno načelnika.

Plaću službenika i namještenika u JUO čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik ili namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta višeg referenta naplate komunalne naknade je 1,20.

 

Klasa:112-02/13-01/02

Urbroj:2138/03-05-13-08

                                                                                                          Povjerenstvo