Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (207)

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za izdavačku djelatnost

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za humanitarno djelovanje

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 67, 74 i 75 Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br: 59/18 ), Jedinstveni upravni odjel Opéine Orebid kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora — nogometnih igraIišta objavljuje JAVNI POZIV
svim nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemIjištem ( u nastavku: nositelji stvarnih prava ) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE, zemIjište za sport i rekreaciju - nogometna igraIišta na području Općine Orebić u KO Orebić, KO Lovište, KO Potomje, KO Kuna Pelješka, KO 0skorušno i KO Trstenik a u svrhu evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemIjišnu knjigu.

Na temelju Zakona o cestama (“Narodne novine” br:84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14), članka 61.Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine” br:16/07,152/08,124/10,56/13,12 1/16 i 09/17) i članka 81.Pravilnika o parcelacijskim i drugim
geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br:86/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta — ulica , objavljuje POZIV
NA JAVNI UVID IZLAGANJA GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA-ULICA U NASELJU OREBIĆ I KUČIŠTE