Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (210)

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17; dalje: Uredba) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21), dana 08. srpnja 2022. godine, Općinski načelnik Općine Orebić donio je

Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjel obavještava zainteresirane građane te druge pravne i fizičke osobe da će se pristupiti pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“.

Mole se zainteresirani građani te druge pravne i fizičke osobe da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“, a usklađene s preliminarnim ciljevima i programskim polazištima, dostave u roku 15 dana od objave ove obavijesti na adresu Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjela, Obala pomoraca 24, Orebić ili putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nacrtom Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ formulirani su preliminarni ciljevi i programska polazišta postupka kako slijedi:

(a) izvršit će se nužne izmjene i dopune Plana u svrhu usklađenja s propisima i sektorskim dokumentima donijetim ili noveliranim u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana

(b) izvršit će se izmjene u svrhu usklađenja s prostornim planovima šireg područja ili više razine donijetima ili noveliranima u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana.

(c) izvršit će se revizija planskih rješenja u skladu s razvojnim potrebama Općine Orebić, a što se posebice odnosi na: potrebu racionalizacije ranije planiranih koridora prometnica položenih u razmjerno složenoj topografiji i sa značajnim brojem već postojećih prometnih površina, zgrada i građevina, te na noveliranje prateće komunalne infrastrukture (sukladno sektorskoj projektno-tehničkoj dokumentaciji); izvršit će se, također, točkasta revizija namjene odnosno razgraničenja pojedinih površina te će se preispitati i pojedini urbanistički parametri

(d) izvršit će se odgovarajuće izmjene i dopune provedbenih odredbi sukladno podstavcima od (a) do (c) ovog stavka.

U sklopu postupka koji prethodi izradi i donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ izvršit će se analiza zahtjeva, prijedloga i inicijativa zaprimljenih do navedenog roka te će isti služiti za precizno formuliranje konačnih ciljeva i programskih polazišta Odluke o izradi Plana.

Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao nositelj izrade, zajedno sa stručnim izrađivačem Grgurević & partneri d.o.o., Čanićeva 6, HR-10000 Zagreb izradio je

Subota, 21 Svibanj 2022 17:43

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluka Načelnika Općine Orebić od 17. svibnja 2022. g. objavljuje se