Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 23 Travanj 2020 13:28

Odluka načelnika o obustavi javnog poziva - manifestacije u kulturi

Na temelju članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst), Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. (NN 41/20) i Zaključka Vlade RH Klasa:022-03/20-07/89 (NN 41/20) Općinski načelnik 23. travnja 2020. donio je

 

O D L U K U
o obustavi Javnih poziva za financiranje javnih potreba udruga Općine Orebić

I.

S obzirom na aktualno smanjenje svih proračunskih prihoda i daljnjeg očekivanog smanjenja prihoda proračuna Općine uzrokovanih gospodarskom krizom izazvanom virusom COVID-19, a s ciljem i obvezom uravnoteženja prihoda i rashoda proračuna obustavljaju se Javni pozivi i to kako slijedi:
- Javni poziv za predlaganje programa udruga za manifestacije u kulturi objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:612-01/20-01/01,
- Javni poziv za predlaganje programa udruga iz područja poljoprivrede objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:320-01/20-01/01,
- Javni poziv za predlaganje programa udruga za izdavačku djelatnost objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:612-10/20-01/01,
- Javni poziv za predlaganje programa udruga za humanitarno djelovanje objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:230-01/20-01/02,
- Javni poziv za predlaganje programa udruga za javne potrebe u sportu objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:620-01/20-01/02,
- Javni poziv za predlaganje programa udruga koje doprinose kvaliteti života umirovljenika objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:230-01/20-01/01,
- Javni poziv za predlaganje programa udruga za javne potrebe u kulturi objavljen 06. ožujka 2020., Klasa:612-01/20-01/02.
Iznimno će se iz proračuna isplatiti sredstva udrugama koja su nužna za redovan rad a koja su u skladu sa odlukama o zabrani rada, javnog okupljanja, održavanja manifestacija i sportskih natjecanja.

II.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da u roku od 8 (osam) dana od donošenja ove Odluke svim udrugama koje su se prijavile na Javne pozive, dostavi obavijest o obustavi postupka.

III.

Sukladno razvoju situacije u vezi pandemije virusa COVID-19 i mogućnostima proračuna, uz nužnost prilagodbe poslovanja i aktivnosti udruga sa mogućnostima proračuna, zainteresirane udruge će se obavijestiti o ponovnom objavljivanju javnih poziva.

IV.

Sukladno Zaključku Vlade RH nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Ministarstvo financija.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na službenoj stranici općine Orebić www.orebic.hr.

Načelnik
Tomislav Ančić

Izvornik odluke možete preuzeti ovdje: