Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 11 Siječanj 2022 12:37

Obavijest o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ na okoliš

Sukladno članku 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić obavještava javnost o započinjanju postupka

 

Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orebić-Podgorje-Stanković na okoliš.

1. Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), te mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (Klasa: 351-01/21-01/87, Urbroj: 2117/1-09/2-21-04, od 15. listopada 2021.) Načelnik Općine Orebić je donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orebić-Podgorje-Stanković na okoliš (Sl. Gl. 01/22).
2. U okviru Postupka Općina Orebić uputit će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu prirode Zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu sukladno članku 26., stavku (1) i članku 46., stavku (2) Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19).
3. Sukladno članku 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članku 5., stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić će obavijestiti javnost o odlukama donesenima u Postupku.
4. Odluke iz točke 3. ove obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Orebić.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić, dipl.iur

Obavijest možete preuzeti ovdje: