Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 06 Studeni 2013 13:49

Natječaj za sufinanciranje programa udruga u 2014. godini

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08) i članka 47. statuta Općine Orebić (Službeni glasnik općine Orebić br. 03/09) a sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2016 načelnik općine Orebić objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUGA  NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ U 2014. GODINI

 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga na području općine Orebić koji će se financirati iz proračuna općine Orebić u 2014 godini.

 

2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000,00 kn do najviše 120.000,00 kn.

 

Programi ili projekti udruga u kulturi u općini Orebić obuhvaćaju područja:

 

1. Kultura

1.1.Likovna umjetnost (organizacija likovnih kolonija i/ili likovnih radionica);

1.2.Muzejsko-galerijska djelatnost (organizacija izložbi i drugih muzejskih manifestacija: radionice, predavanja);

1.3.Glazba, glazbeno-scenska i plesna umjetnosti (organizacija koncerata, glazbenih festivala i manifestacija, organizacija plesnih festivala i manifestacija, organizacija i gostovanje mjuzikala);

1.4. Dramska umjetnost i kazališni amaterizam (organizacija amaterskih kazališnih predstava, gostovanje amaterskih kazališnih skupina, organizaciju i gostovanje kazališnih skupina, organizaciju kazališnih manifestacija);

1.5. Knjiga i nakladništvo (programe promocije knjige i čitalaštva, programe edukacije o kulturi knjige, radionice o nakladništvu i knjizi, potpore za tisak knjiga od važnosti za Općinu Orebić, potpore za recenziju publikacija od važnosti za Općinu Orebić);

1.6. Zaštita kulturne baštine (radionice o kulturnoj baštini Općine Orebić, edukacija o kulturnoj baštini Općine Orebić, folklorne manifestacije);

1.7. Znanstveni i stručni skupovi iz područja kulture (stručne radionice o baštini Općine Orebić, znanstvene skupove koji su od značaja za Općinu Orebić, strukovne manifestacije od značaja za Općinu Orebić).

2. Sport

2.1.  Potpora sportskim manifestacijama;

2.2. Potpora djelovanju sportskih klubova;

2.3. Nabava nove i održavanje postojeće opreme te održavanje sportskih objekata na području općine Orebić.

3. Tehnička kultura

3.1. Programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja različitih dobnih skupina za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, različite discipline modelarstva i maketarstva, automodelarstvo, fotografija, film, video, tehničke discipline na vodi, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode udruge tehničke kulture na području općine Orebić;

3.2. Poticanje i promidžba tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija:

a) organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjecanjima i smotrama, izložbama, utrkama i ostalim manifestacijama, b) dodjela godišnjih i drugih nagrada u tehničkoj kulturi, c) informativna i nakladnička djelatnost subjekata tehničke kulture, d) nabava stručne literature;

3.3. nabavu nove i održavanje postojeće opreme te održavanje objekata tehničke kulture na području općine Orebić.

4. Ekologija i zaštita okoliša

            4.1. Programi obilježavanja značajnih datuma (do 15 000 kn po programu):

·        Svjetski dan voda - 22.3.

·         Dan planete Zemlja -  22.4.

·         Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj – 22.5.

·        Svjetski dan zaštite okoliša – 5.6. 

·        Dan zaštite ozonskog omotača -16.09.

·        Međunarodni dan urbanizma - 8.11.

4.2. Programi edukacije svih dobnih skupina mještana općine Orebić iz područja ekologije, održivog razvoja i zaštite prirode i okoliša

4.3. Neovisni programi i projekti udruga od naročite važnosti za općinu Orebić iz domene ekologije, održivog razvitka i zaštite prirode i okoliša

5. Civilno društvo

5.1. Programi edukacije svih dobnih skupina mještana općine Orebić iz područja zaštite prava

5.2. Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskih obitelji i socijalno ugroženih obitelji

5.3. Projekti usmjereni  jačanju roditeljskih kompetencija

5.4. Projekti usmjereni prevenciji i borbi protiv nasilja nad djecom, mladima, ženama i nacionalnim manjinama

5.5.  Građanske inicijative koje potiču aktivizam, poboljšavaju kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici

 

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Uvjeti Natječaja za prijavu programa/projekta su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija (RNO Registar);
 2. udruga može na Natječaj prijaviti najviše tri (3) programa/projekta;
 3. program ne smije biti program koji je usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme te zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge;
 4. provođenje programa/projekta ne smije trajati dulje od 12 mjeseci;
 5. program/projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen;
 6. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna, proračuna Turističke zajednice općine Orebić ili proračuna Općine Orebić;
 7. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta;
 8. da odgovorna osoba udruge nije kažnjavana u kaznenom postupku;
 9. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
 10. da udruga nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Općine Orebić, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;
 11. prijava na Natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Natječajem.

 

Udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima ne mogu ostvariti financijsku potporu iz proračuna Općine Orebić na ovom natječaju.

 

4. SADRŽAJ PRIJAVENA NATJEČAJ

4.1. Obavezni dio prijave su:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa/projekta (Prilog 1);
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta (Prilog 2);
 3. izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske u izvorniku ili preslici;
 4. preslike financijskih izvještaja za udruge koje su registrirane pri Ministarstvu financija prije 2013:

a)     obveznike dvojnog knjigovodstva- presliku godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. s potvrdom o prijemu Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, u propisanom obliku i to:

-      Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu PR-RAS-NPF

-      Bilancu na Obrascu BIL-NPF i

-      Bilješke;

b)     obveznike jednostavnog knjigovodstva - Odluku o nesastavljanju financijskih   izvještaja usvojenu od upravljačkog tijela udruge u izvorniku ili preslici te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2013;

 1. uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana od dana objave natječaja (podiže se na Općinskom sudu u Korčuli);

 

4.2. Neobavezni dio prijave

·  Materijali o prezentaciji rada udruge  - izvještaj o radu Udruge u prethodnoj godini,  isječci iz novina, brošure, publikacije i slično (najviše pet stranica).

·  životopis voditelja programa/projekta s naznačenim datumom i potpisom;

 

4.3. Zaprimljeni prijedlozi programa/projekata sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

 

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa/projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4.1. ovoga natječaja.

Udruge svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima, ispunjenim na pisaćem stroju ili na računalu, prema na njima istaknutim uputama.

Udruga mora odgovoriti na sva pitanja iz obrazaca.

Obrasci i Naputak za dostavljanje prijave programa/ projekata za financijsku potporu za projekte i programe udruga u kulturi  iz sredstava proračuna Općine Orebić u 2014.  mogu se dobiti:

 

·  na web stranici Općine Orebić http://www.orebic.hr/

·  u uredu Odjela za koordiniranje europskim fondovima općine Orebić, Šetalište kneza Domagoja 14a, radnim  danom u vremenu od 08.30 do 14.30 sati.

Sva pitanja u vezi s Natječajem mogu se tijekom trajanja Natječaja poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili na broj telefona 091 120 11

 

6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

·  Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno do 12. prosinca 2013.

·  Prijavu na Natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom„NE OTVARAJ – PRIJAVA PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA  OPĆINE OREBIĆ“ na adresu

 

OPĆINA OREBIĆ
ured načelnika
Obala Pomoraca 25
20250 Orebić

Prijave na Natječaj dostavljaju se  poštom na navedenu adresu ili u ured načelnika na istoj adresi.

 

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Natječaj koja:

 • je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava;
 • ne zadovoljava uvjete Natječaja iz točke 3. ovoga natječaja;
 • je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;
 • u Obrascu za prijavu programa/projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja;
 • u Obrascu proračuna programa/projekta ne sadrži sve tražene podatke.  

 

8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA/PROJEKATA

Načelnik Općine Orebić odlučuje o dodjeli i visini financijske potpore na temelju izvješća Povjerenstva za odabir programa/projekata udruga općine Orebić.

Kriteriji za odabir programa/projekata su:

 • kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta;
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta udruge;
 • neposredna društvena korist  za lokalnu  zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
 • financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa/projekta;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta;
 • visina udjela vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provedbi prijavljenog programa/projekta;
 • održivost programa/projekta;

.

Prednost u ostvarivanju financijske potporeimaju udruge koje su prethodno uspješno realizirale programe/projekte koje su financirane na europskoj, državnoj ili županijskoj razini.

 

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

Načelnik Općine Orebić zaključkom odlučuje o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici Općine Orebić http://www.orebic.hr/u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

 

10. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Općinom Orebić ugovor o financijskoj potpori.

Ugovorom o financijskoj potpori uređuju se međusobna prava i obveze udruge i Općine Orebić (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe programa/projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa/projekta i utrošku sredstava, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično). Obrazac proračuna programa/projekta priložen prijavi na Natječaj sastavni je dio ugovora o financijskoj potpori. 

Financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn isplaćuje se jednokratno, a financijska potpora u iznosu većem od 10.000,00 kn isplaćuje se obročno, do kraja tekuće godine.

 Udruga je dužna dostaviti financijsko izvješće, dokaze i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima.