Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 01 Ožujak 2024 22:24

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Orebiću

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora Općinskog vijeća od 15. veljače 2024. (Sl. gl. 02/24), Općina Orebić raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja su poslovni prostori i to:
- poslovni prostor u Orebiću, čest. zgr. 1060 KO Orebić, površine 100,00 m2 početnog iznosa mjesečne zakupnine 1.000,00 eura (u cijenu nisu uključeni kom. i druga davanja), namjena uslužna djelatnost – caffe bar.
Poslovni prostor daje se u zakup na 5 (pet) godina uz mogućnost produljenja.
2. Najpovoljnijom ponudom se smatra ona koja, uz ispunjenje traženih uvjeta i ostvarenih prednosti, sadrži i najveći iznos mjesečne zakupnine.
3. Poslovni prostori daju se u zakup u zatečenom stanju.
4. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva za sklapanje ugovora i sklopiti ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao i ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave (solemniziran) o trošku zakupnika.
5. Prvenstveno pravo imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
6. Odabrani ponuditelj je dužan, do sklapanja ugovora o zakupu, na ime osiguranja plaćanja zakupnine dostaviti bjanko zadužnicu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine, solemniziranu po javnom bilježniku.
7. Ponuda mora sadržavati:
- naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe;
- za pravne osobe rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti;
- za fizičke osobe rješenja o upisu u registar obrtnika iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti;
- nominalni iznos ponuđene mjesečne zakupnine;
- Potvrdu Općine Orebić o podmirenim obvezama prema Općini Orebić,
- Potvrdu Porezne uprave da nema nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, ne stariju od 15 dana od objave natječaja,
- Potvrdu Ministarstva obrane kojom se dokazuje svojstvo osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz točke 5. ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja,
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 5. nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja.
Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24., uz napomenu “zakup poslovnih prostora - ne otvaraj”.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati kao ni ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini i državnom proračunu.
Općina zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira ili ga poništiti bez odgovornosti prema ponuditeljima i obveze obrazloženja svoje odluke.
Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Klasa:372-03/24-01/01
Urbroj:2117-17-3-24-02

OPĆINA OREBIĆ