Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 19 Kolovoz 2020 10:48

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), i Odluke Općinskog vijeća od 20. lipnja 2020. (Sl. gl. 07/20), Općina Orebić ponovno raspisuje


N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora

1. Predmet natječaja su poslovni prostori i to:
A. poslovni prostor u Kučištu, čest. zgr. 52/1 KO Kučište površine 135 m2 početnog iznosa mjesečne zakupnine 3.780,00 kuna (u cijenu nisu uključeni komunalna i druga davanja), namjena ugostiteljska djelatnost,
B. poslovni prostor u Kučištu, čest. zgr. 52/4 KO Kučište površine 30 m2 početnog iznosa mjesečne zakupnine 840,00 kuna (u cijenu nisu uključeni komunalna i druga davanja), namjena ugostiteljska djelatnost.
Poslovni prostori iz točke 1. daju se u zakup na 3 (tri) godine, uz mogućnost produljenja u skladu sa Zakonom.
2. Najpovoljnijom ponudom se smatra ona koja, uz ispunjenje traženih uvjeta i ostvarenih prednosti, sadrži i najveći iznos mjesečne zakupnine.
3. Poslovni prostori daju se u zakup u zatečenom stanju.
4. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva za sklapanje ugovora i sklopiti ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao i ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave (solemniziran) o trošku zakupnika.
5. Prvenstveno pravo imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
6. Ponuda mora sadržavati:
- naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe;
- oznaku prostora za koji se daje ponuda;
- za pravne osobe rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti;
- za fizičke osobe rješenja o upisu u registar obrtnika iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti;
- nominalni iznos ponuđene mjesečne zakupnine;
- Potvrdu Općine Orebić o podmirenim obvezama prema Općini Orebić,
- Potvrdu Porezne uprave da nema nepodmirenih obveza prema državnom proračunu,
- Potvrdu Ministarstva obrane kojom se dokazuje svojstvo osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz točke 5. ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja,
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 5. nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja.
7. Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24., uz napomenu “zakup poslovnih prostora - ne otvaraj”.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati kao ni ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini. Ponuditelji koji imaju iskazana dugovanja prema državnom proračunu neće se prihvatiti kao sposobni ponuditelji.
Općina zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira ili ga poništiti bez odgovornosti prema ponuditeljima i obveze obrazloženja svoje odluke.
Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Klasa:372-01/20-02/04
Urbroj:2138/03-05-20-09
Orebić, 11. kolovoza 2020

.
OPĆINA OREBIĆ