Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 06 Ožujak 2020 10:54

Javni poziv za predlaganje programa udruga iz područja poljoprivrede

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga iz područja poljoprivrede

 

Članak 1.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba općine Orebić i Godišnjem planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za općinu Orebić koje provode udruge raspisuje se javni poziv za financiranje programa udruga:
Iz područja poljoprivrede kroz:
- Institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruga kojima se osigurava trajnosti i stabilnost rada koji je od posebnog interesa za Općinu
- Podrške održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija koje obogaćuju ponudu Općine.

Članak 2.

Ukupno planirana sredstva koja će se raspodijeliti prijaviteljima za projekte koji udovolje uvjetima i kriterijima iznosi 30.000,00 kuna.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 5.000,00 kn a najveći iznos po pojedinačnom projektu je 12.000,00 kn.

Članak 3.

Pravo podnošenja prijava imaju:
- Registrirane udruge sa sjedištem na području Općine ili im je sjedište izvan Općine ali djeluju na području Općine u području kulture, sadržajno povezano sa ovim pozivom.
Iznimno se mogu prijaviti i udruge koje su registrirane i sa sjedištem izvan Općine ako se utvrdi da njihov program ima značaj i doprinos za Općinu.

Članak 4.

Uvjeti koje prijavitelji moraju ispuniti za financiranje programa i projekata iz članka 1. ovog poziva su:
- Da su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
- Da su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
- Da su svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladili s odredbama zakona na temelju kojeg je organizacija osnovana, a osoba ovlaštena za zastupanje je u mandatu;
- Da su se svojim statutom (ili drugim temeljim aktom) opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- Da nemaju dugovanja javnih davanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza RH kao i davanja prema proračunu Općine;
- Da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- Da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa,
- Da imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
- Da uredno predaju sva izvješća Općini i drugim nadležnim institucijama.

Članak 5.

Javni poziv s potrebnom dokumentacijom objavljuje se na službenoj stranici općine Orebić www.orebic.com , na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH.
Rok za podnošenje prijedloga Programa za manifestacije u kulturi je 30 dana od dana objave, ili do iskorištenja sredstava, a najdulje do 31. listopada 2020.

Članak 6.

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrazac opisa programa ili projekta
4. obrazac proračuna programa ili projekta
5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. izjavu o nekažnjavanju
7. obrasce za izvještavanje o provedbi programa/projekta u prethodnoj godini
Sva dokumentacija za javni poziv po svom obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i Pravilnika.
Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom obliku u izvorniku.
Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom.
Dokumentacija za prijavu šalje se preporučeno poštom ili osobno na adresu Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programa udruga za poljoprivredu“ NE OTVARATI.

Članak 7.

Po isteku roka za dostavu prijedloga Programa provodi se administrativna kontrola prijava, u roku od 8 (osam) dana od isteka roka i donosi se odluka kojom će se utvrditi koje prijave su ispunile formalne uvjete. Prijave koje su ispunile formalne uvjete idu na ocjenjivanje a koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nepravodobne prijave se odbacuju.
Na odluku o odbacivanju prijava može se izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

Članak 8.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje, u roku od 60 dana od zadnjeg dana za dostavu prijava, te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava, a odluku o odobravanju donosi općinski načelnik.
Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Općine.
Prijavitelji kojima nisu odobrena sredstva mogu izvršiti uvid u ocjenu njihove prijave i ukoliko nisu zadovoljni odlukom mogu uložiti prigovor, u roku od 8 (osam) dana od objave odluke. Odluku po prigovoru donosi općinski načelnik.

Članak 9.

S prijaviteljima za čije programe se donese odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se ugovor o korištenju sredstava za provedbu programa.

Klasa:320-01/20-01/01
Urbroj:2138/03-05-20-01
Orebić, 04. ožujka 2020.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić

 


Cjelovit dokument možete preuzeti ovdje:

A obrasce natječaja, u PDF obliku za ispis i MS Word obliku za uređivanje na računalu - ovdje: