Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 30 Prosinac 2023 10:00

Javni natječaj za prodaju nekretnina - čest.zem. 1292 KO Orebić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 28. prosinca 2023., objavljuje se

 

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

I. Predmet prodaje je:
čest. zem. 1292 KO Orebić, građevinsko zemljište, površine 43 m2, procijenjene vrijednosti 171,00 eura/m2
II. U natječaju mogu sudjelovati sve poslovno sposobne fizičke osobe državljani RH i EU, te pravne osobe sa sjedištem u RH
III. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku.
IV. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu Općine Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić, s naznakom "natječaj ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati".
V. Uvjeti plaćanja: cijeli iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od potpisa ugovora. Pravo uknjižbe stiče se po uplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene.
VI. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene. Uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu ponuditelja čija se ponuda prihvati, a ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora nakon dostave odluke o izboru. Jamčevinu je potrebno uplatiti na IBAN račun Općine Orebić HR3624070001830800006 s pozivom na broj: HR68-7889-OIB, svrha doznake: jamčevina, primatelj: proračun općine Orebić.
VII. Ponuda mora, kao obvezne elemente sadržavati za fizičke osobe - ime i prezime, OIB, adresu , dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice), broj računa za povrat jamčevine, oznaku nekretnine za koju podnosi ponudu, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u eurima, način i rok plaćanja, dokaz o uplaćenoj jamčevini i potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Orebić po bilo kojoj osnovi, a za pravne osobe još i naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje te preslik izvoda iz sudskog registra odnosno presliku obrtnice.
VIII. Nepravodobne i nepotpune ponude kao i ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini neće se razmatrati.
IX. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.
X. Porezne obveze, ovjere ugovora kao i ostale troškove vezane za kupnju snosi kupac.
XI. Općina zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti ni jednu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
XII. Uvid u procjenu nekretnine kao i druge obavijesti mogu se dobiti u Općini svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

OPĆINA OREBIĆ

KLASA:940-01/23-01/36
URBROJ:2117-17-3-23-02