Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 21 Svibanj 2022 17:38

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluka Općinskog vijeća Općine Orebić od 5. svibnja 2022. g. objavljuje se


J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

I.Predmet prodaje je:

- čest. zem. 1/2, KO Orebić, površine 100 m2, početna cijena 94.500,00 kn,
- čest. zem. 1/3, KO Orebić, površine 279 m2, početna cijena 264.000,00 kn,
- čest. zem. 1/4, KO Orebić, površine 306 m2, početna cijena 289.000,00 kn,
- čest. zem. 1096, KO Orebić, površine 223 m2, početna cijena 137.000,00 kn.
II. U natječaju mogu sudjelovati sve poslovno sposobne fizičke osobe državljani RH i EU, te pravne osobe registrirane u RH i državama članicama EU. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području RH.
III. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku.
IV. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu općine Orebić, Obala Pomoraca 24, Orebić, s naznakom "natječaj - ponuda za kupnju nekretnina - ne otvarati"
V. Uvjeti plaćanja, 50% u roku od 15 dana od potpisa ugovora, ostatak u roku od 60 dana od potpisa ugovora.
VI. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% procijenjene vrijednosti. Uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu ponuditelja čija se ponuda prihvati, a ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora nakon dostave odluke o izboru.
Jamčevinu je potrebno uplatiti na IBAN račun Općine Orebić HR3624070001830800006 s pozivom na broj: HR68 5738-OIB, svrha: jamčevina, oznaka nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina, primatelj: proračun općine Orebić.
VII. Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, broj računa za povrat jamčevine, oznaku nekretnine za koju podnosi ponudu, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u kunama, način i rok plaćanja.
VIII. Ponudi je potrebno priložiti: dokaz o uplaćenoj jamčevini i potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini.
IX. Nepravodobne i nepotpune ponude kao i ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini neće se razmatrati.
X. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.
XI. Porezne obveze i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos prava vlasništva snosi kupac. Pravo uknjižbe stiče se po uplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene.
XII. Općina zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti ni jednu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
XIII. Nekretnine se prodaju u zemljišnoknjižnom i građevinskom stanju u kojem se nalaze na dan objave natječaja.
XIV. Uvid u procjenu nekretnine kao i druge obavijesti mogu se dobiti u Općini svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

OPĆINA OREBIĆ
Klasa: 947-01/22-01/17
Urbroj: 2138/03-03-22-01