Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 08 Lipanj 2021 22:33

Javni natječaj za prijam u službu – referenta – tajnik načelnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i na temelju Plana prijma u službu u JUO za 2021. (Sl. gl. 01/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
– referenta – tajnik načelnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispuniti i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu, i to:

– srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Na raspisani natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu sukladno članku 14. Zakona.

Riječi i pojmovni skupovi u natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu iz članaka 15. i 16. Zakona.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslikama koje ne trebaju biti ovjerene, a u skladu s dolje navedenim Popisom potrebne dokumentacije. U slučaju potrebe, po zahtjevu povjerenstva za provedbu natječaja, prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Popis potrebne dokumentacije:

– prijava s točnim podacima za kontakt (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, izvornik – vlastoručno potpisana, isključivo za potrebe postupka);

– životopis (izvornik – vlastoručno potpisan);

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice);

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima*2 ( Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu);

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe);

– dokaz o radnom stažu (izvornik potvrde ili elektroničkog zapisa Zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja);

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik ECDL diplome, indeksa fakulteta, odnosno drugi certifikat, diploma ili potvrda kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu);

– preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen;

– uvjerenje o nekažnjavanju (članci 15. i 16. Zakona) ne starije od šest mjeseci, izvornik uvjerenja ili ispis iz sustava e-Građanin;

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja, sukladno Zakonu i provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koje nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate pravodobno i uredno prijavljene na natječaj, koji su dokazali da ispunjavaju sve uvjete ovog natječaja, provest će se prethodna provjera znanja radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju u radni odnos, pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu i odustao od sudjelovanja na natječaju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na internetskim stranicama Općine Orebić: http://www.orebic.hr/

Na navedenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Orebić bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

Rješenje o prijmu u službu donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona, nakon raspisanog natječaja ne mora se donijeti odluka o izboru, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja koja se dostavlja svim prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Klasa: 112-02/21-01/02
Urbroj: 2138/03-05-21-02 od 1. VI. 2021. (3089)

Općina Orebić