Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 26 Veljača 2021 12:58

Javni natječaj za prijam u službu referenta – komunalno prometni redar

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i temeljem Plana prijma u službu u JUO za 2021. (Sl. gl. 01/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić, raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijam u službu referenta – komunalno prometni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispuniti i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu i to:
- srednja stručna sprema prometne ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- vozačka dozvola B kategorije.

Na raspisani natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz uvjet da istog polože u roku od godine dana od dana prijema u službu sukladno članku 14. Zakona.

Riječi i pojmovni skupovi u natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu iz članaka 15. i 16. Zakona.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u izvorniku ili preslikama koje ne trebaju biti ovjerene, a u skladu s dolje navedenim Popisom potrebne dokumentacije. U slučaju potrebe, po zahtjevu povjerenstva za provedbu natječaja, prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Popis potrebne dokumentacije:
- prijava s točnim kontakt podacima (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, izvornik – vlastoručno potpisana, isključivo za potrebe postupka);
- životopis (izvornik – vlastoručno potpisan);
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima; *2
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
- dokaz o radnom stažu (izvornik potvrde ili elektroničkog zapisa Zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja);
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika ECDL diplome, indeksa fakulteta, odnosno drugi certifikat, diploma ili potvrda kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu);
- preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko je položen;
- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika);
- uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. i 16. Zakona) ne starije od šest mjeseci, izvornik uvjerenja ili ispis iz sustava e-Građanin;
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

*2 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja, sukladno Zakonu i provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedenu u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koje nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate pravodobno i uredno prijavljene na natječaj, koji su dokazali da ispunjavaju sve uvjete ovog natječaja, provest će se prethodna provjera znanja radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju u radni odnos, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu i odustao od sudjelovanja na natječaju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na internetskim stranicama Općine Orebić: http://www.orebic.hr/

Na navedenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Orebić bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu - ne otvaraj".

Rješenje o prijmu u službu donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Temeljem članka 24. st. 5. Zakona, nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja koja se dostavlja svim prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Klasa: 112-02/21-01/01
Urbroj: 2138/03-05-21-02
Orebić, 11. veljače 2021.

Pročelnica:
Ines Vlahović Cibilić, dipl.iur

Izvornik natječaja u PDF obliku možete preuzeti ispod članka!