Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 13 Svibanj 2018 15:58

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (29.03.2014.)

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13), odredbi Zakona o lokalnim izborima (NN 144/02) i članka 31. Statuta općine Orebić (Sl. gl. 02/13) Općinsko vijeće Općine Orebić, na 8. sjednici održanoj 29. ožujka 2014. donijelo je

O D L U K U
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić


Cjelovit tekst odluke preuzmite ovdje:

Aktualno: