Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za javne potrebe u kulturi

 Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga iz područja poljoprivrede

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za manifestacije u kulturi

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za izdavačku djelatnost

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje programa udruga za humanitarno djelovanje

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, i 129/05,125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članak 35. stavak 1. točka 4. propisuje kako predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a članak 53. istog Zakona da za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslove državne uprave prenijete na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) te da se ustrojstvo upravnih tijela uređuje općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Dana 10. veljače 2022. na snagu je stupila Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 07. veljače 2022. donio je

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Orebić provedeno je u razdoblju od 23. prosinca 2021. do 23. siječnja 2022. godine.