Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

Obavještavaju se mještani da se uslijed popravka oštećenja dijela kolnika ceste podno kuće broj 80, u Kučištu od utorka 9 travnja pa do završetka radova zabranjuje promet vozilima na tom dijelu prometnice.

OPĆINA OREBIĆ

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, zakonski a i svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim prijedlogom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe iste.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Orebić (Sl. gl. 01/20) Općinski načelnik raspisuje

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 18. ožujka 2024. donio je

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 2. travnja 2024. (utorak) s početkom u 9 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) u članku 39. propisao je kako je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od 5 godina i provesti prethodno savjetovanje, kako na Plan mora dati prethodnu suglasnost javnoravno tijelo nadležno za prostorno planiranje i gradnju.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora Općinskog vijeća od 15. veljače 2024. (Sl. gl. 02/24), Općina Orebić raspisuje

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Općinskog vijeća općine Orebić (Sl. gl. 02/24), objavljuje se

Aktualno:

Sve novosti