Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 26. srpnja 2024. (petak) s početkom u 9 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – Prevencija
institucionalizacije (SF.3.4.11.01.) i projekta pod nazivom “ Podrškom do osmijeha“ SF.3.4.11.01.0526, čiji je nositelj Općina Orebić, članka 46. Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik“, broj 6/20), načelnik Općine Orebić objavljuje

PONOVLJENI OGLAS
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
na projektu “Podrškom do osmjeha“ SF.3.4.11.01.0526


Radnik/ica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom.
1. Broj traženih osoba: 6
2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u predviđenom trajanju od 30 mjeseci, uz probni rad od 3 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: područje Općine Orebić
5. Opis poslova:
– Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
– Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, dostava namirnica, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Svaki zaposleni radnik/ica pružati će usluge potpore i podrške za najmanje šest pripadnika ciljane skupine koji su uključeni u projekt (osobe 65 godina i više te odrasle osobe sa invaliditetom).
6. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:
– Hrvatsko državljanstvo
– Punoljetnost
7. Za prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– vlastoručno potpisanu prijavu za posao,
– životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja),
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe, diplome)
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave oglasa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
8. Podaci o plaći
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

NAPOMENA
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Općine Orebić (www.orebic.hr), isključivo putem pošte, na adresu:

Općina Orebić,
Obala pomoraca 24, 20250 Orebić,
s naznakom: »Prijava na oglas – „Podrškom do osmjeha“ – ne otvaraj".

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, biti će pozvani na intervju, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni putem službene web stranice Općine Orebić.
Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem službene web stranice Općine Orebić.
Općina Orebić zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

KLASA: 901-01/24-01/04
URBROJ: 2117-17-2-24-08
Orebić, 25.6.2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
TOMISLAV ANČIĆ

U ime Općine Orebić čestitku upućuju predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić:

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine 2/24) i članka 13. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Orebić za razdoblje 2024.-2028. godine (Službeni glasnik 06/24) Općinski načelnik objavljuje:

U srijedu (12. lipnja 2024.), u 18 sati u Čitaonici Orebić (zgrada Pomorskog muzeja) održava se javna tribina pod nazivom "S ponistre se vidi otpad" na temu gospodarenja otpadom.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 5. lipnja 2024. (srijeda) s početkom u 9 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Općina Orebić čestita građanima Dan državnosti. Čestitku su uputili Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik Općine:

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – Prevencija institucionalizacije (SF.3.4.11.01.) i projekta pod nazivom “ Podrškom do osmijeha“ SF.3.4.11.01.0526, čiji je nositelj Općina Orebić, članka 46. Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik“, broj 6/20), načelnik Općine Orebić objavljuje

Temelju članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12) Općinski načelnik Općine Orebić , dana 23. svibnja 2024.g., donosi

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Program Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj Ugovora SF.3.4.11.01.0526 (od 04. ožujka 2024. godine), Općina Orebić u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“ objavljuje:

Stranica 1 od 58