Podkategorije

Ured načelnika

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Pregledaj sadržaj...

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine. Mandat traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. 

Pregledaj sadržaj...

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to: poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša, gospodarstva, financijskog vođenja poslovanja općine, poslove opće uprave i poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora. 

Pregledaj sadržaj...

Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).
U sastavu općine Orebić nalazi se 11 Mjesnih odbora.

Pregledaj sadržaj...

Aktualno:

Sve novosti